Upozornění na rizika při investování​

Investování obecně je spojeno s určitou mírou rizika. Všechny investice na kapitálových trzích nesou v sobě riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaného kapitálu. Investice do cenných papírů kolektivního investování (dále též „fondy“) a investičních cenných papírů (dále též spolu s fondy souhrnně „investiční nástroje“) v sobě obsahují zejména níže uvedená rizika:

 – tržní riziko (kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní v průběhu času), 

 – kreditní riziko (emitent cenného papíru nesplní své závazky řádně a včas), 

 – likviditní riziko (investiční nástroj může být v daném časovém horizontu obtížně prodejný) a 

 – měnové riziko (Aktiva ve fondech mohou být investována do cenných papírů, které mohou být denominovány v různých měnách. Stejně tak investiční cenné papíry mohou být
obchodovány v různých měnách. Na hodnotu aktiv příslušných investičních nástrojů vyjádřenou v jejich základní měně tak mohou mít negativní vliv výkyvy směnných kurzů).

Případná další specifická rizika u jednotlivých fondů jsou uvedena v příslušném statutu, který zákazník obdrží v případě zájmu o nákup takového fondu. Specifická rizika jednotlivých
investičních nástrojů jsou dále uvedena v upozornění na rizika u jednotlivých smluvních partnerů Broker Trust, a.s. Investiční poradenství jako služba poskytovaná zákazníkům je spojena s rizikem.

Poskytnutá rada Broker Trust, a.s., byť činěná s nejvyšší mírou odbornosti a profesionality, se může v budoucnu ukázat jako nesprávná a investice na jejím základě učiněné mohou být ztrátové. Broker Trust, a.s. upozorňuje, že v závislosti na budoucím vývoji může svou radu kdykoliv změnit nebo odvolat. Broker Trust, a.s. poskytuje svým zákazníkům pouze rady, vlastní investiční rozhodnutí závisí vždy na vůli a rozhodnutí zákazníka, který za ně též nese plnou zodpovědnost.

Velkým rizikem při investování jsou emoce. Je naprosto zásadní zvládat poklesy na finančních trzích (nečinit unáhlené emotivní prodeje a realizovat tak ztrátu). Neméně důležité je ubránit se pocitům euforie a chamtivosti, kdy investor má nutkání investovat poté, co vidí vysoké zhodnocení na trzích. Ano, ani emotivní nákupy nejsou pro investory bez rizika.

Řešení stížností

V případě, že klient není spokojen s poskytovanými službami může se se stížností obrátit na zprostředkovatele, kterým je spol. Broker Trust, a.s. https://www.brokertrust.cz/reklamacni-rad-2.

Kromě podání reklamace zprostředkovateli se v případě sporů, které se týkají spotřebitelských úvěrů, pojištění, nebo investic, může klient obracet na finančního arbitra. Finanční arbitr je orgán pro řešení všech těchto sporů na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr sídlí na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací o činnosti Finančního arbitra je dostupných na www.finarbitr.cz/cs/.

Další možností pro klienta je podání stížnosti u České národní banky, která dohlíží na činnosti vázaného zástupce, samostatného zprostředkovatele a investičního zprostředkovatele. Česká národní banka má sídlo na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Více informací je dostupných na www.cnb.cz.

Pokud došlo k uzavření smlouvy on-line, může klient využít speciální internetový portál pro řešení sporů on-line založený Evropskou komisí. Jedná se o internetovou stránku, díky které je možné podat stížnost on-line pomocí elektronického formuláře, a to i v češtině. Více informací je k dispozici na www.ec.europa.eu/consumers/odr/

Podání reklamace nebrání možnosti klienta obrátit se v případě stížnosti na soud.